AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA
STARÉ MĚSTO P.LANDŠTEJNEM

Zájmové území pro realizaci záměru se nachází ve východní části zastavěného území městyse Staré Město pod Landštejnem a navazuje na komunikaci II. třídy, u areálu základní a mateřské školy. Záměrem je přemístění stávající autobusové zastávky s řešením obratiště autobusů, vyřešení pohybu chodců a úpravy veřejného prostranství parteru autobusové zastávky. Návrh řeší stavbu navazující dopravní infrastruktury s ohledem stávající charakter a prostorové limity území. Komunikace a obratiště je navrženou s asfaltobetonovým povrchem, chodníky a plochy pro pěší z betonové zámkové dlažby. Objekt autobusové zastávky je navržen s využitím přírodních materiálů dřeva a kamene. Parter zastávky bude upraven zahradními úpravami a doplněn městským mobiliářem.