Co nabízíme

Návrhy menších urbanistických celků

Pro obce, města i soukromé investory navrhneme funkční, promyšlený návrh menších urbanistických celků rozvojových ploch (zastavovací studie, urbanistické koncepce, urbanistické studie a hodnocení území) v návaznosti na místní podmínky s možností napojením na dopravní a technickou infrastrukturu. Podílíme se na stanovení optimálního využití území a stanovení pravidel pro jeho využití a trvale udržitelný rozvoj.

Architektonické studie pozemních staveb (AS)

Navrhujeme architektonické koncepce a studie veškerých pozemních staveb. Zaměřujeme se na občanské, bytové a průmyslové stavby. V návrzích se snažíme o individuální přístup ke každému zadání, které má jedinečné specifika záměru, účelu užívání, estetiky a místa stavby. Již od návrhu přistupujeme ke stavbám zodpovědně s vizí kvalitní, nadčasové, energeticky nenáročné a trvale udržitelné současné architektury.

Projektové dokumentace pro provedení (DPS) pozemních a inženýrských staveb

Na základě projektových dokumentací předchozích fází zpracujeme projektovou dokumentaci pro provedení stavby, případně dokumentaci pro zadání stavby dodavateli. Podrobná dokumentace obsahuje i rozpočtové práce a lze navázat či koordinovat s navazujícími projekty interiéru či zahradních úprav. Spolupracujeme s osvědčeným týmem projektantů profesních částí a specialistů.

Autorský dozor

Nabízíme činnost autorského dozoru, jehož hlavní náplní je kontrola dodržování platné projektové dokumentace zhotovitelem stavby a případné schválení odchylek a úprav v rámci průběhu kontrolních dní, případně na vyžádání investorem. Účastníme se rovněž kontrolních prohlídek stavby vedených stavebním úřadem a závěrečné kontrolní prohlídky stavby. V případě potřeby navrhneme v průběhu stavby alternativní technické či materiálové řešení.

Zpracování Průkazu energetické náročnosti budov (PENB)

Průkaz energetické náročnosti budovy zpracováváme v souladu s platnou legislativou, tedy podle zákona 406/2000 Sb. v platném znění, podle vyhl. 264/2020 Sb. v platném znění a dalších souvisejících dokumentů. PENB je vyžadován pro novou budovu, větší změnu dokončené budovy (tzn. změna na více než 25% celkové plochy obálky budovy), prodej nemovitosti nebo její části, pronájem nemovitosti nebo její části, budovu s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2, pokud je tato budova užívána orgánem veřejné moci.

Návrhy a projektové dokumentace základní technické vybavenosti (ZTV) rozvojových území

Zpracujeme návrh rozvojového území od koncepce až po projektovou dokumentaci pro územní řízení základní technické vybavenosti rozvojových území zahrnující kromě zastavovacího plánu i napojení na dostupnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Projektové dokumentace pro územní a stavební řízení (DÚR+DSP) pozemních a inženýrských staveb

Máme bohaté zkušenosti se zpracováním projektových dokumentací všechny projektových stupňů pozemních a inženýrských staveb v souladu s vyhl.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Mezi naše klienty patří obce, města i soukromí investoři, pro které připravíme projektové dokumentace pro umístění stavby i stavební povolení pro správní řízení (územní souhlas, územní rozhodnutí, ohlášení stavby, stavební povolení, případně společné řízení).

Inženýrská činnost (IČ)

Zajistíme veškerou komunikaci s dotčenými orgány státní správy, správci inženýrských sítí a příslušnými stavebními úřady v rámci správních řízení všech stupňů (předběžná stanoviska, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů, řízení pro umístění stavby, stavební řízení, kolaudační souhlas / rozhodnutí). S využitím našich zkušeností Vás provedeme stavebním povolovacím procesem.

Konzultační a poradenská činnost

Poskytujeme architektonické a inženýrské poradenství a konzultace v rámci posouzení stavebního záměru investora v návaznosti na soulad s územně plánovacími podklady, místními podmínkami, možností napojení na dopravní a technickou infrastrukturu případně s prostorovými možnostmi k provedení záměru, jeho technickou proveditelností a předběžnými náklady spojenými s jeho realizací. Zajišťujeme stavebně technický průzkum a posouzení stavu objektu u zpracovávaných staveb.